POZNAJ NAS

KIM jesteśmy?

Zatrudniamy ponad 240 osób i ciągle się rozwijamy. Rocznie przyjmujemy i realizujemy ponad 50 tysięcy zleceń. Posiadamy ponad 200 serwerów fizycznych i wirtualnych. Jako jednostka usługowa, wyspecjalizowana w informatyce i telekomunikacji, świadczymy usługi IT. Od listopada 2016 r. zajmujemy się obsługą finansowo – księgową dedykowaną jednostkom wrocławskiej oświaty, a od czerwca 2019 roku również świadczymy dla tych jednostek usługę pomocy prawnej.

Działamy jako Centrum Usług Wspólnych w obszarze informatyki i księgowości, zajmując się nowoczesnymi technologiami, bazującymi na rozwiązaniach m.in. Cisco, IBM, HP, Oracle, Microsoft. Dysponujemy jedną z najgęstszych sieci hotspotów w Polsce – ponad 550 punktów dostępowych.

POZNAJ NAS

CZYM się zajmujemy?

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zostało utworzone 1 stycznia 2014 r., jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław.

Prowadzimy w imieniu Gminy Wrocław działalność polegającą na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług.

POZNAJ NAS

PROFIL firmy

 • Jesteśmy operatorem telefonii VoIP, Miejskiego Internetu, publicznej sieci telekomunikacyjnej MAN Wrocław, sieci komputerowej Urzędu Miejskiego Wrocławia, sieci komputerowych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.
 • Wdrażamy najlepsze rozwiązania informatyczne tak, aby jednostki miejskie Wrocławia świadczyły usługi na najwyższym poziomie zarówno dla swoich mieszkańców jak i gości.
 • Przygotowujemy systemy informatyczne tak, aby dostarczać informacji pozywającym na podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem miastem.
 • Weryfikujemy, rozliczamy i kontrolujemy dokumenty księgowe obsługiwanych jednostek oświatowych.
 • Realizujemy wypłaty zasiłków szkolnych oraz programów i projektów edukacyjnych zlecanych przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Weryfikujemy poprawności realizacji operacji finansowych z planem finansowym w jednostkach obsługiwanych.
 • Monitorujemy operacje na rachunkach bankowych jednostek obsługiwanych.
 • Rozstrzygamy bieżące problemy prawne CUI oraz jednostek oświatowych.
 • Przygotowujemy opinie, analizy i ekspertyzy prawne na potrzeby CUI oraz jednostek oświatowych.
 • Przygotowujemy opinie i interpretacje dotyczące aktów prawnych oraz zmian legislacyjnych, w tym wykładni obowiązujących przepisów prawa.
 • Opracowujemy i współpracujemy przy opracowywaniu oraz interpretacji i opiniowaniu projektów umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń itp. wzorów dokumentów na potrzeby CUI oraz jednostek oświatowych.

POZNAJ NAS

NASZ zespół

DYREKTORZY

Tymoteusz Przybylski

TYMOTEUSZ PRZYBYLSKI
DYREKTOR

Dariusz Dauksz

DARIUSZ DAUKSZ
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. INFRASTRUKTURY

Renata Bryk

RENATA BRYK
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH

Dzień dobry,
to właśnie pracownicy działu Personalno-Organizacyjnego dbają o back Office Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu – wspieramy realizację celów strategicznych CUI, w tym zajmujemy się:

 • Obsługą kadrową i BHP CUI.
 • Obsługą administracyjną (zarządzanie budynkiem i flotą samochodową oraz obsługą kancelarii).
 • Dbamy o Elektroniczny Obieg Dokumentacji w CUI oraz wdrażamy go w innych jednostkach Gminy Wrocław.
 • Dbamy o najwyższe standardy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej CUI (obsługa Klienta i Pracownika).
 • Dbamy o dostępność administracyjną i cyfrową dla wszystkich Klientów (Koordynator ds. dostępności).
 • Dbamy o jakość świadczonych usług (Pełnomocnik ds. jakości).

Dział Rozwiązań WWW oraz Poczty Elektronicznej dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji i systemom IT umożliwia sprawną wymianę informacji między Gminą i Mieszkańcami Wrocławia.

Do zadań DAR należą m.in.:

 • realizacja Strategii Rozwoju Systemów Informatycznych w Gminie Wrocław;
 • administracja, utrzymanie, standaryzacja i nadzór nad rozwiązaniami WWW oraz pocztą elektroniczną CUI, Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 • zapewnienie ciągłości pracy rozwiązań WWW, poczty elektronicznej oraz systemów informatycznych i usług powiązanych;
 • wdrażanie oraz utrzymanie rozwiązań związanych z zapewnieniem utrzymania oraz bezpieczeństwa rozwiązań www, urządzeń mobilnych oraz systemów poczty elektronicznej będących w kompetencjach Działu;
 • tworzenie, budowa i wdrażanie rozwiązań WWW (strony WWW, portale);
 • administrowanie i utrzymanie środowisk testowych i produkcyjnych rozwiązań tworzonych w Dziale Programowania;
 • ścisła współpraca z Działem Programowania w zakresie wdrożeń i wydań rozwiązań aplikacyjnych WWW na środowisku testowym i produkcyjnym;
 • wsparcie informatyczne i techniczne w przedmiocie działania Działu Wsparcia Użytkowników;
 • współpraca w zakresie realizacji prac wdrożeniowych nadzorowanych przez Dział Analiz i Projektów;
 • standaryzacja rozwiązań technologicznych w obszarze implementacji technologii WWW, poczty elektronicznej oraz technologii mobilnych;

Zgrany zespół i chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji pomagają nam realizować najtrudniejsze wyzwania.

Zakres pracy Działu obejmuje zarówno bieżące zapewnienie działania systemów IT, jak również udział w pracach zespołów projektowych wspierających Klientów we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych.

W ramach świadczonych usług wspieramy funkcjonowanie systemów IT w tym między innymi systemów dziedzinowych, oprogramowania biznesowego, aplikacji i serwisów www oraz systemów poczty elektronicznej, które mają znaczenie operacyjno-strategiczne dla funkcjonowania jednostek gminnych i całej gminy Wrocław.

Wśród tych systemów znajdują się zarówno, które służą bezpośrednio mieszkańcom Wrocławia jak i te, które wspierają pracę jednostek przy realizowaniu statutowych zadań.

Dział Analiz i Projektów zajmuje się dostarczaniem klientom oprogramowania biznesowego zgodnego z ich wymaganiami.
Oprogramowanie jest tworzone wewnętrznie albo pozyskiwane z rynku w ramach prac projektowych.
Przy projektowaniu rozwiązań aplikacyjnych zespół uwzględnia aspekty kosztowe, funkcjonalne oraz architektoniczne.
W ramach działań optymalizacyjnych zespół wypracował i stosuje zasady dostarczania oprogramowania, które może być używane przez wielu niezależnych klientów („wielojednostkowość”).
Dział odpowiada za organizowanie i codzienne monitorowanie przebiegu prac projektowych.
W ramach podwykonawstwa w projektach inicjowanych poza Centrum Usług Informatycznych, Dział koordynuje prace projektowe specjalistów CUI.

Zespół Radców Prawnych świadczy pomoc prawną na rzecz Centrum Usług Informatycznych w zakresie wynikającym z ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o adwokaturze. Dotyczy to w szczególności: bieżącej obsługi prawnej, przygotowywania i opiniowania zawieranych przez jednostkę umów, przygotowywania opinii i analiz prawnych a także reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi a także jednostkami administracji. W ramach Zespołu Radców Prawnych działa podzespół ds. wsparcia jednostek oświatowych Gminy Wrocław. Prawnicy z tego zespołu świadczą wsparcie prawne na rzecz jednostek oświatowych, w zakresie: opiniowania projektów umów, regulaminów itp. dokumentów wewnętrznych, wydawania opinii i ekspertyz prawnych, bieżącej obsługi prawnej oraz reprezentacji przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Zespół Zamówień realizuje zadania z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Przygotowanie postępowań obejmuje czynności związane z planowaniem zamówień w zakresie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz tworzeniem harmonogramu ich udzielania. Zespół zamówień odpowiada również za zawieranie umów o zamówienie publiczne. Dodatkowym zadanie Zespołu Zamówień jest naliczanie zwrotu kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dział Programowania w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu realizuje implementację oprogramowania w wewnętrznym procesie tworzenia systemów informatycznych. Oprogramowanie które wytwarzamy wspieraja realizację zadań realizowane przez jednostki organizacyjne gminy Wrocław, co przekłada się na wyższy poziom obsługi mieszkańców. Zakres technologiczny oparty jest głównie na technoligiach Microsoftu ale również utrzymujemy i rozwijamy aplikacje w systemie SAP. Na swoim koncie mamy wyróżnienia krajowe, a nasi pracownicy osiągnięcia międzynarodowe. Swoimi produktami udowadniamy, że komóki takie jak nasza mogą skutecznie wspierać zadania Gminy Wrocław za pomocą najnowszych technologii.

Dział Analiz Biznesowych  odpowiada za analizowanie i identyfikowanie potrzeb biznesowych organizacji, klientów CUI, Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz proponuje optymalne rozwiązania dla ich zaspokojenia poprzez wybór stosownych rozwiązań informatycznych. Ponadto pełni  nadzór nad rozwojem zaimplementowanych rozwiązań informatycznych pod kątem ich spójności i zgodności z przygotowanymi analizami biznesowymi. Standaryzuje rozwiązania biznesowe w zakresie rozwoju, utrzymania, bezpieczeństwa i integracji środowiska elektronicznego obiegu informacji wewnętrznej CUI, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Stymuluje procesy innowacyjne w organizacji a także identyfikuje i definiuje kierunki rozwoju rozwiązań informatycznych.

Dział Centrów Przetwarzania Danych zajmuje się utrzymaniem i rozwojem działających w trybie ciągłym systemów przetwarzania i składowania danych. Zarządzamy setkami serwerów i maszyn wirtualnych, ponad petabajtem danych na macierzach dyskowych i w bibliotekach taśm, dziesiątkami instancji baz danych czy kontrolerów domen dla największych jednostek organizacyjnych Gminy. Specjalizujemy się w rozwiązaniach czołowych dostawców IT takich jak Microsoft, VMware, HPE, IBM, Oracle czy Dell/EMC.

Dział Miejskiej Sieci Transmisji Danych jest operatorem wrocławskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby sprawnego zarządzania miastem. Zadania realizowane przez DMSTD można podzielić na cztery grupy:

 • budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie pasywnej infrastruktury teletechnicznej tj. prawie 1 200 kilometrów kabli światłowodowe utrzymywane przez CUI oraz okablowanie strukturalne sieci LAN w ponad 270 obiektach należących do Gminy Wrocław. W ramach posiadanych kompetencji świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami z zakresu telekomunikacji liniowej;
 • nadzór nad Centrami Przetwarzania Danych obejmujący m.in. systemy monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe, systemy przeciwpożarowe, kontrolę dostępu, klimatyzację precyzyjną, zasilanie awaryjne urządzeń;
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie sieci MAN/LAN w oparciu o kilka wysokowydajnych węzłów sieci MAN, warstwę dystrybucyjną oraz dostępową w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek Gminy oraz w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław;
 • usługi telekomunikacyjne świadczone bezpośrednio klientom: szerokopasmowy dostęp do Internetu, telefonia VoIP oraz ponad 500 punktów dostępowych bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet obejmujących przestrzeń publiczną miasta Wrocławia oraz placówki edukacyjne Gminy;

Wykwalifikowany zespół ludzi oraz sprawdzona grupa podwykonawców zewnętrznych gwarantują wysoki poziom i niezawodność świadczonych usług.

Do zadań Działu Wsparcia Użytkowników należy przyjmowanie zgłoszeń serwisowych od użytkowników oraz bezpośrednie wsparcie związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi i bezpieczeństwa środowiska stanowiskowego użytkowników.

Głównym zadaniem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa jest nadzorowanie przestrzegania stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych i informacji w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Intencją Zespołu jest budowanie świadomości i wiedzy pracowników CUI w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”) Dyrektor CUI jest zobowiązany do wyznaczenia IOD w CUI. Z IOD można sie skontaktować pod adresem mailowym iod@cui.wroclaw.pl. W wykonywaniu zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz ogólnie pojętym bezpieczeństwem informacji IOD wspomaga Zespól Bezpieczeństwa Informacji.

 • Kształtowanie strategii i polityki w zakresie zadań realizowanych przez bezpośrednio podległe komórki organizacyjne.
 • Koordynacja działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych.
 • Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych CUI  i  obsługiwanych jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.
 • Rozliczanie podatku VAT Centrum Usług Informatycznych i jednostek będących w obsłudze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i  uregulowaniami wewnętrznymi.
 • Koordynacja i nadzór nad systemem sprawozdawczości finansowej i budżetowej  CUI i jednostek obsługiwanych.
 • Opracowywanie  rocznego planu finansowego CUI i nadzór nad prawidłową jego realizacją.
 • Ewidencja majątku CUI.
 • Zarządzanie inwentaryzacją majątku CUI i jednostek obsługiwanych.
 • Koordynowanie obsługi kasowej i obsługi rachunków bankowych CUI i jednostek obsługiwanych.
 • Koordynowanie i nadzór nad  naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników CUI i pracowników jednostek obsługiwanych.
 • Prowadzenie prac związanych z obsługą Kas Zapomogowo – Pożyczkowych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty i pracowników Centrum Usług Informatycznych.
 • Prowadzenie prac związanych z obsługą funduszu  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław.
 • Prowadzenie prac związanych z obsługą ZFŚS dla pracowników oraz emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych we wspólnej działalności socjalnej.
 • Prowadzenie polityki finansowej w jednostce.
 • Realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących obszaru finansowego.
 • Ewidencja operacji finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Monitorowanie przepływów finansowych i nadzorowanie realizacji  planów finansowych jednostek.
 • Obsługa księgowa i rozliczanie  projektów unijnych, rozliczanie dotacji.
 • Prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych obsługiwanych jednostek oświatowych.
 • Weryfikacja, rozliczenie i kontrola dokumentów księgowych obsługiwanych jednostek oświatowych.
 • Weryfikacja poprawności realizacji operacji finansowych z planem finansowym w jednostkach obsługiwanych.
 • Terminowe zapłaty za dostawy i usługi na podstawie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych.
 • Monitorowanie operacji na rachunkach bankowych jednostek obsługiwanych.
 • Rozliczanie dokumentów zakupowych pod kątem podatku VAT , prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Realizacja wypłat zasiłków szkolnych oraz programów i projektów edukacyjnych zlecanych przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla nauczycieli, administracji i obsługi jednostek oświatowych oraz dokonywanie potraceń pochodnych ustawowych i dobrowolnych np. związki zawodowe, pożyczki.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i zleceniobiorców (zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, rozliczanie składek, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych), rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach.
 • Sporządzanie raportów do instytucji finansowych PPK, sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla GUS i Departamentu Edukacji.
 • Prowadzenie analizy wykorzystania funduszu płac pod względem zgodności z planem finansowym.
 • wystawianie zaświadczeń dla celów emerytalno – rentowych  RP-7, do Urzędu Pracy, MOPS-u, banku na prośbę pracownika.
 • Sporządzanie planów inwentaryzacji dla CUI i jednostek obsługiwanych.
 • Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz na zlecenie Dyrektora CUI i Dyrektorów jednostek obsługiwanych.
 • Udział w czynnościach związanych z likwidacją zużytych składników majątku CUI.
 • Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeń od środków trwałych i WNiP ujętych w księgach rachunkowych jednostek obsługiwanych.
 • Sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych jednostek obsługiwanych.
 • Sporządzanie deklaracji VAT dla jednostek oświatowych w obsłudze CUI.
 • Prowadzenie rozliczeń podatku VAT dla CUI i obsługiwanych jednostek oświatowych, merytoryczny i formalny nadzór w zakresie stosowania podatku VAT (naliczony i należny).
 • Koordynowanie rozliczeń podatku VAT w obsługiwanych jednostkach oświatowych w tym: zapewnienie  jednolitych zasad rozliczeń podatku VAT, optymalizacja odliczeń podatku VAT.
 • Scentralizowanie rozliczeń podatku VAT dla jednostek oświatowych.
 • Sporządzanie i przesyłanie zestawień o wysokości podatku należnego i naliczonego za okresy miesięczne do Wydziału Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Współtworzenie wraz z Wydziałem Księgowości  Urzędu Miejskiego Wrocławia jednolitych procedur w zakresie stosowania prawa podatkowego dla podatku od towarów i usług.
 • Obsługa bankowa  w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych, dostępu do bankowości elektronicznej, kart płatniczych oraz aktualizacji dokumentów bankowych jednostek oświaty.
 • Uruchamianie środków finansowych dla jednostek oświaty zgodnie z przyjętym budżetem na dany rok, bieżąca analiza środków na rachunkach bankowych.
 • Realizacja w systemie bankowym płatności jednostek obsługiwanych.
 • Sporządzanie zbiorczej informacji  o wysokości dochodów i wydatków budżetowych zrealizowanych przez jednostki obsługiwane przez CUI.
 • Obsługa jednostek oświatowych w zakresie funduszu :socjalnego, mieszkaniowego, zdrowotnego i PKZP pracowników czynnych, emerytów i rencistów.
 • Przygotowanie projektu budżetu oraz wprowadzanie zmian do planu dla placówek oświatowych w obsłudze CUI i placówek samodzielnych w porozumieniu z Departamentem Edukacji.
 • Obsługa pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym dokumentów dotyczących przyznanych świadczeń z ZFŚS i Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych.
 • Wypłata świadczeń socjalnych,  ewidencja księgowa i bieżąca analiza wydatków świadczeń socjalnych.
 • Sporządzanie umów pożyczek mieszkaniowych, windykacja należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.
 • Prowadzenie ewidencji operacji finansowych, prowadzenie  ksiąg rachunkowych CUI zgodnie z obowiązującym prawem oraz uregulowaniami wewnętrznymi  obowiązującymi w jednostce w zakresie rachunkowości, finansów oraz podatków.
 • Opracowywanie planów finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych CUI.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych CUI.
 • Prowadzenie spraw dotyczących naliczenia wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom CUI.

ul. Namysłowska 8, IV piętro

(Centrum Biznesu Grafit)

50-304 Wrocław

NIP: 8971793846

REGON: 022287361

tel.+48 71 777 90 32

faks +48 71 798 44 90

e-mail: cui@cui.wroclaw.pl

ePUAP: /CUI/SkrytkaESP

Biuletyn Informacji Publicznejlogo - BIP

Back to top

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (właściciel strony internetowej www.cui.wroclaw.pl) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close