usługi eksperckie

c .

  • tworzenie, wdrażanie i koordynowanie wieloletniej strategii rozwoju systemów informatycznych w Gminie Wrocław,
  • tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, utrzymania oraz rozbudowy systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej w Gminie Wrocław,
  • nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez Urząd Miejski Wrocławia oraz jednostki organizacyjne Gminy Wrocław,
  • współpraca z odpowiednimi komórkami merytorycznymi zgodnie z ustalonymi standardami Centrum przy tworzeniu nowych systemów informatycznych,
  • współpraca z odpowiednimi komórkami merytorycznymi zgodnie z ustalonymi standardami Centrum przy wprowadzaniu poprawek lub likwidowaniu użytkowanych systemów informatycznych,
  • tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie polityk, procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej w Gminie Wrocław,
  • prowadzenie lub wspieranie merytoryczne projektów informatycznych w Gminie Wrocław,
  • opiniowanie wniosków inwestycyjnych w zakresie teleinformatyki,
  • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na potrzeby zakupów i rozbudowy infrastruktury i systemów teleinformatycznych,
  • organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej w Gminie Wrocław.