usługi finansowo-księgowe

f Paweł c .

W ramach obsługi finansowo – księgowej Centrum Usług Informatycznych:

  • Prowadzi rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  • Prowadzi księgi rachunkowe na podstawie dowodów księgowych, ujmujące zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • Prowadzi czynności inwentaryzacyjne w zakresie aktywów i pasywów
  • Wycenia aktywy i pasywy oraz ustala wynik finansowy
  • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe
  • Gromadzi i przechowuje dokumentację płacową i finansowo- księgową
  • Prowadzi obsługę rachunków bankowych
  • Prowadzi obsługę kasową
  • Nalicza oraz organizuje wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek pozostających w obsłudze CUI

CUI prowadzi obsługę finansowo – księgową Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej czynnych i emerytowanych pracowników jednostek oświaty

CUI prowadzi obsługę finansowo – księgową Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i emerytowanych